DMCA.com Protection Status
Menu

Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT)

Kiểm tra siêu âm tổ hợp pha (Phased array) là một kỹ thuật mở rộng nâng cao của phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) sử dụng sóng siêu âm.